E-payment กับ สรรพากร สิทธิประโยชน์ที่ SMEs ต้องรู้

E-payment กับ สรรพากร สิทธิประโยชน์ที่ SMEs ต้องรู้

การทำกิจการ หรือท่านใดที่เป็นผู้ประกอบการ เราเชื่อว่าคงรู้ถึงเรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วที่กรมสรรพากรจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงการเป็นอยู่ของกิจการนั้นๆ และเมื่อช่วงต้นปี 2559 ที่ผ่านมา กรมสรรพากรได้มีการประกาศออกมาถึงเรื่องการเปิดให้มีการจดแจ้ง สำหรับผู้ประกอบกิจการไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยให้ผู้ประกอบการที่ทำกิจการเหล่านั้นจำเป็นต้องมีการลงทะเบียน หลังจากนั้นต้องมีการปรับปรุงทางบัญชีที่ผ่านๆ มาให้การเงินสอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน

เพื่อทำให้ผู้ประกอบการสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การได้รับยกเว้นการตรวจสอบ ไต่สวน หรือการประเมินภาษี ในเหตุการณ์ทางการค้าที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 สิ่งนั้นทำให้ได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีใน 2559 แล้ว แถมยังได้รับสิทธิ์ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2560 ด้วย

การจัดทำบัญชีกับระบบการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Payment)

ระบบการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Payment) หรือยุคที่ไม่มีการใช้เงินสด สามารถเป็นแนวทางส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับประเทศไทยที่เป็นประโยชน์ทั้งกับภาครัฐ และภาคเอกชน ในการเริ่มต้นเข้าสู่ระบบการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Payment) ได้ก็จริง แต่จะสามารถทำได้ยังไงถ้าหากตัวกิจการยังไม่ได้จัดการทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพในความเป็นจริง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง 5 หน่วยงาน ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชี กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้ทำการบันทึกว่าด้วยเหตุผลการสนับสนุน และกำกับดูแลผู้ประกอบการให้จัดทำบัญชี และงบการเงินให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของตัวกิจการ โดยสรรพากรได้นำเสนอมาตรการการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกันกับสภาพที่แท้จริง เป็นไปตามความจริงในกิจการ

ตรงนี้จึงถือเป็นโอกาสอีกหนึ่งครั้ง ที่กิจการจะสามารถทำการปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้อง เพื่อกิจการจะสามารถจัดทำบัญชีที่สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการได้ต่อไป

ตามมาดูคุณสมบัติ / สิทธิประโยชน์ / วิธีการสำหรับผู้ประกอบการที่ทำบัญชีให้สอดคล้องแล้วกัน

ผู้ประกอบการที่จะได้รับสิทธิ์ ต้องมีคุณสมบัติ และสิ่งต้องห้ามดังต่อไปนี้

1. ผู้ประกอบการมีรายได้จากกิจการ หรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาของบัญชีสุดท้าย ที่มีกำหนดครบรอบในเวลาสิบสองเดือน ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อน หรือวันที่ 30 กันยายน 2561 ในราคาไม่เกินห้าร้อยล้านบาท *ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญญัติตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร

2. ผู้ประกอบการได้มีการยื่นรายการภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตามข้อที่ 1 ไว้ก่อนแล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติเริ่มมีผลบังคับใช้

3. ผู้ประกอบการไม่เป็นผู้ออกใบกำกับภาษี หรือผู้ใช้ใบกำกับภาษีที่กรมสรรพากรได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่ามีการกระทำความผิดทางอาญาเกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีตามประมวลกฎหมายอาญาไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้จะมีผลบังคับใช้

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับถ้าหากคนไหนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 – 3

1. ต้องลงทะเบียนต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และตรงไปตามเงื่อนไขที่อธิบดีของกรมสรรพากรกำหนดเอาไว้ทุกประการ

2. พร้อมทั้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร / ยื่นขอเสียภาษีอากรเป็นตัวเงิน รวมทั้งชำระภาษีอากรทั้งที่ยังไม่จ่าย และยังจ่ายไม่ครบตามจำนวน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยได้สิทธิ์การยกเว้นเบี้ยปรับ และเพิ่มเงินในการยื่นแบบแสดงรายการปรับปรุงที่มีเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
– ภาษีเงินได้ ในกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีในวันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับรายรับประจำเดือนมกราคม 2559 – เดือนภาษีก่อนวันที่พระราชบัญญัติบังคับใช้
– อากรแสตมป์ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้กระทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – ก่อนวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ

3. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรทุกประเภทตามประมวลรัษฎากรตามที่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่หัก / นำส่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – วันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ พร้อมทั้งนำส่งภาษีอากรที่ยังไม่ได้ส่ง หรือส่งไม่ครบ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อีกด้วย

**สรุปนิดนึง**

ทั้งหมดนี้ถ้าหากผู้ประกอบการไม่ได้ทำการทำตามขั้นตอนทั้งหมด บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นๆ กิจการจะไม่มีสิทธิ์ในการได้รับยกเว้นเบี้ยปรับ หรือเงินเพิ่ม นั่นก็คือเบี้ยชำระจะมีการปรับเพิ่มขึ้นนั่นเอง

ติดต่อเรา

@accountpro line qr code

LINE ID : @accountpro

สาขารัชดา (สำนักงานใหญ่): 

129/1 อาคารรัชดาออร์คิด ซอยหัสดีเสวี ถนนสุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ให้เราติดต่อกลับ

Copyright © 2020 Accountpro plus Co., Ltd. All rights reserved.