7 ประเภทค่าใช้จ่าย ลดหย่อนภาษีเงินได้ 2564

7 ประเภทค่าใช้จ่าย ลดหย่อนภาษีเงินได้ 2564

อย่างที่ทราบกันดีว่า กฎหมายของบ้านเรานั้นได้มีการเปลี่ยนแปลง หรือ UPDATE กฎหมายใหม่ รวมถึงค่าลดหย่อนต่างๆ วันนี้เราได้มีโอกาสสรุปกฎหมายใหม่ ฉบับ 2561 มาให้ทุกคนได้วางแผนภาษีไปพร้อมๆ กัน!

 

 • หลักการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา PIT 
 1. ผู้มีเงินได้ 60,000 บาท 
 2. สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ 60,000 บาท 
 3. บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ คนละ 30,000 บาท 
 4. บุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ คนละ 30,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกินสามคน 
 5. บุตรจริง + บุตรบุญธรรม จำกัดจำนวนไม่เกิน 3 คน

 

 • ภาษีเกี่ยวกับสินทรัพย์ DIGITAL 

พรก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 พรก.แก้ไขประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561

 • คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล
 1. หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ หลักการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา PIT ค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนปีภาษี 2560 เป็นต้นไป 
 2. ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล หมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
 • โทเคนดิจิทัล 
 1. หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุน ในโครงการหรือกิจการใดๆ และกำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือ สิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ 
 3. รวมไปถึงหน่วยแสดงสิทธิอื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

 

 • ท่องเที่ยวเมืองรอง 

เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง หรือเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศกำหนด โดยคำแนะนำของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระยะเวลา 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 1. ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการ และชำระราคาค่าสินค้าหรือค่าบริการ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 
 2. จ่ายค่าซื้อยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ หรือยางรถจักรยาน  
 3. จ่ายค่าซื้อหนังสือแต่ไม่รวมถึงหนังสือพิมพ์และนิตยสาร  
 4. จ่ายค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แต่ไม่รวมถึงหนังสือพิมพ์และนิตยสาร  
 5. จ่ายค่าซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าดังกล่าวต้องเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว 

 

 • ยกเว้นภาษีเงินได้คนพิการต่างด้าว 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 336 (พ.ศ. 2561)  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ (319) พ.ศ. 2561 เพิ่ม (98) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ยกเว้นเงินได้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 190,000 บาท (เลือกใช้สิทธิจากเงินได้ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทก็ได้) 

สำหรับคนพิการซึ่งเป็นคนต่างด้าว และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ในปีภาษีที่มีเงินได้นั้น ได้รับหนังสือรับรองความพิการจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

 

 • ลดหย่อนค่าฝากครรภ์และละค่าคลอดบุตร 
 1. ผู้มีเงินได้ 60,000 บาท    
 2. สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ 60,000 บาท      
 3. บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ คนละ 30,000 บาท     
 4. บุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ คนละ 30,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกินสามคน     
 5. บุตรจริง + บุตรบุญธรรม จำกัดจำนวนไม่เกิน 3 คน

หักลดหย่อนบุตรอย่างไร 

ในกรณีผู้มีเงินได้มีทั้งบุตร 1 และบุตร 2 การหักลดหย่อนสำหรับบุตร ให้นำบุตรตาม 1 ทั้งหมดมาหักก่อน แล้วจึงนำบุตร 2 มาหัก    เว้นแต่ในกรณีผู้มีเงินได้มีบุตร 1 ที่มีชีวิตอยู่รวมเป็นจำนวนตั้งแต่สามคนขึ้นไป จะนำบุตร 2 มาหักไม่ได้ แต่ถ้าบุตร 1 มีจำนวนไม่ถึงสามคน ให้นำบุตร 2 มาหักได้ โดยเมื่อรวมกับบุตร 1 แล้วต้องไม่เกินสามคน

 

 • ลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพ 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 334 (พ.ศ. 2560)ฯ  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ (315) พ.ศ. 2561  เพิ่ม (97) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ 

 1. ลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท  
 2. เป็นการประกันสุขภาพ 
 3. เฉพาะตัวผู้มีเงินได้ 
 4. เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต / เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ต้องไม่เกิน 100,000 บาท 
 5. หลักฐาน ใบเสร็จ หรือหนังสือรับรองจากบริษัทประกัน (ปี 2560) 
 6. บริษัทประกันชีวิตต้องส่งข้อมูลผู้เอาประกันให้แก่กรมสรรพากร (เริ่มปี 2561) 
 7. สำหรับเบี้ยประกันที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

 

 • การบริจาคให้ได้ทั้งบุญและภาษียุค Thailand 4.0 

การอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 324) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง โดยต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย คำนวณภาษีแล้วมีเงินภาษีที่ต้องชำระ และแสดงเจตนาอุดหนุนไม่เกินห้าร้อยบาท ระบุจำนวนเงินภาษีได้หนึ่งพรรคการเมือง

กรณีบริจาคให้หน่วยรับบริจาค ผ่านธนาคารโดย QR Code / Barcode 

ให้ผู้บริจาคที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  

 1. สแกน QR Code หรือ Barcode ผ่าน Mobile Banking จะต้องปรากฏข้อความว่า “e-Donation ชื่อและเลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค” 
 2. ระบุจำนวนเงินบริจาค 
 3. แจ้งความประสงค์ให้ธนาคารส่งข้อมูลการบริจาคให้กรมสรรพากร 
 4. ตรวจสอบรายชื่อหน่วยรับบริจาคและข้อมูลการบริจาคของตน ผ่านระบบบริจาค อิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร  

ช่องทางยื่นแบบแสดงรายการภาษี ยุค THAILAND 4.0  

 1. ผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th   
 2. ผ่าน Rd smart tax application ทางโทรศัพท์มือถือ  

 

 • การยื่นแบบ และการคืนเงินผ่านระบบ PROMPT PAY

การคืนเงินภาษีผ่าน PROMPT PAY กรมสรรพากรจะคืนภาษีให้ด้วยการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ซึ่งจะช่วยให้ได้รับเงินภาษีคืนรวดเร็วกว่าเดิม โดยขอให้ลงทะเบียนสมัครพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ผูกไว้กับบัญชีธนาคารที่ต้องการ

 

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นๆ อีกมากมายที่ได้รับการ UPDATE เช่นกัน ซึ่งนี่เป็นกฎหมายและการลดหย่อนใหม่ เพื่อช่วยให้คุณสามารถรักษาสิทธิ์ในการเป็นบุคคลในประเทศได้อย่างเต็มที่!

เครดิต: http://www.rd.go.th/publish/seminar/190128_UpdateTAX.pdf

ติดต่อเรา

@accountpro line qr code

LINE ID : @accountpro

สาขารัชดา (สำนักงานใหญ่): 

129/1 อาคารรัชดาออร์คิด ซอยหัสดีเสวี ถนนสุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ให้เราติดต่อกลับ

Copyright © 2020 Accountpro plus Co., Ltd. All rights reserved.