สรุป 7 ประเด็น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฉบับเข้าใจง่าย

สรุป 7 ประเด็น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฉบับเข้าใจง่าย

เตรียมตัวรับมือก่อนยื่นแสดงรายการภาษี กับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีข้อควรรู้อย่างไรบ้าง?

ผ่านสิ้นปีมาแล้ว ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ต้องยื่นแสดงรายการภาษี สำหรับมือใหม่หลายๆ คนต้องมีคำถามในใจกันอยู่บ้าง เพราะการยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีรายละเอียดเยอะพอสมควร ซึ่งวันนี้เรามีคำตอบที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาฝาก มาดูกันว่าจะมีรายละเอียดอะไรบ้าง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไร?

คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ และมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเอง ตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนด ภายในเดือนมกราคม ถึงมีนาคมของปีถัดไป สำหรับผู้มีเงินได้บางกรณีกฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชำระ และเงินได้บางกรณี กฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยชำระภาษี ขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย

หลักการจัดเก็บภาษีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นอย่างไร

 • แหล่งเงินได้ภายในประเทศ (ม.41 ว.1) 
 • หน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในประเทศไทย 
 • กิจการของนายจ้างในประเทศไทย 
 • ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย
 • แหล่งเงินได้นอกประเทศ (มาตรา 41 ว.2 และ ว.3) 
 •  หน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในต่างประเทศ 
 •  ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ

เงื่อนไข 

1) เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย (อยู่ในประเทศไทยถึง 180 วันในปีภาษี)  

2) นำเงินได้เข้ามาในประเทศไทย

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้แก่ใครบ้าง?

 • บุคคลธรรมดา (ม.56 ว.1) 
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล (ม.56 ว.2) 
 • ผู้ที่ถึงแก่ความตาย (ม.57 ทวิ ว.1) 
 • กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง (ม.5 ทวิ ว.2)

เงินได้พึงประเมินมีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

 • เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จ บำนาญ ฯลฯ
 • เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ
 • ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น
 • เงินได้ที่เป็นดอกเบี้ยฯ  เงินปันผล  เงินโบนัสที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น  เงินลดทุนฯ เงินเพิ่มทุนฯ ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเข้ากัน ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วน หรือโอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตั๋วเงิน หรือตราสารที่แสดงสิทธิในหนี้
 • เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้เนื่องจาก การให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน  การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน ซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้น  โดยไม่ต้องคืนเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับแล้ว
 • เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรค ศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี
 • เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหา สัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ
 • เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การขนส่ง การอุตสาหกรรม หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน 1 ถึง 7

การหักค่าใช้จ่ายของประเภทเงินได้เป็นอย่างไร?

 • ประเภทที่ 1 และ 2 หัก 40%  ไม่เกิน 60,000บาท (ม.42 ทวิ) 
 • ประเภทที่ 3 เฉพาะค่าแห่งสิทธิ หัก 40% ไม่เกิน 60,000 บาท (ม.42 ตรี) 
 • ประเภทที่ 4ไม่หักค่าใช้จ่าย
 • ประเภทที่ 5 หักอัตราเหมาหรือตามจริง (ม.43 และพรฎ. (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502) 
 • ประเภทที่ 6 หักอัตราเหมาหรือตามจริง (ม.44 และพรฎ. (ฉบับที่11) พ.ศ. 2502) 
 • ประเภทที่ 7 หักอัตราเหมาหรือตามจริง (ม.45 และพรฎ. (ฉบับที่11) พ.ศ. 2502) 
 • ประเภทที่ 8 หักอัตราเหมาหรือตามจริง (ม.46 และพรฎ. (ฉบับที่11) พ.ศ. 2502)

วิธีการคำนวณภาษีทำได้อย่างไร?

วิธีคำนวณภาษี : ม. 48

วิธีที่ 1  เงินได้สุทธิ x อัตรา (ก้าวหน้า) = ภาษี 

วิธีที่ 2  เงินได้พึงประเมิน x อัตรา (0.5%) = ภาษี (เฉพาะเงินได้ประเภทที่ 2 8 จำนวนตั้งแต่ 60,000 บาท ขึ้นไป)

ข้อสังเกต 

วิธีที่ 1 ยกเว้นเงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก (พรฎ. 470) 

วิธีที่ 2 ยกเว้นภาษีเงินได้จำนวนไม่เกิน 5,000 บาท (พรฎ. 480)

การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีอะไรบ้าง?

 1. ลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ 30,000  บาท
 2. เบี้ยประกันชีวิต
 3. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
 4. ลดหย่อนบุพการี
 5. เบี้ยประกันสุขภาพบุพการี
 6. การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ และคนทุพพลภาพ
 7. ยกเว้นภาษีให้ผู้สูงอายุ (65 ปีบริบูรณ์) สำหรับเงินได้ 190,000 บาท
 8. การหักลดหย่อนเงินบริจาค

ขั้นตอนการยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์ทำได้อย่างไร?

 1. ไปที่ http://www.rd.go.th/publish/ และเลือก ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
 2. เลือก ยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 
 3. เลือกขั้นตอนสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ตและผู้ที่เคยยื่นมาก่อนแล้ว
 4. ใส่หมายเลขและรหัสผ่านที่ได้รับ
 5. กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะสามารถตอบคำถามของหลายๆ คนที่มีต่อการยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ไม่มากก็น้อย รับรองว่าข้อมูลในวันนี้มีประโยชน์ต่อการยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้นปีนี้อย่างแน่นอน

เครดิต: http://www.rd.go.th/publish/seminar/PIT_doc.pdf

ติดต่อเรา

@accountpro line qr code

LINE ID : @accountpro

สาขารัชดา (สำนักงานใหญ่): 

129/1 อาคารรัชดาออร์คิด ซอยหัสดีเสวี ถนนสุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ให้เราติดต่อกลับ

Copyright © 2020 Accountpro plus Co., Ltd. All rights reserved.