ภ.ง.ด. 50 คืออะไร แล้ว SMEs ต้องยื่นเมื่อไหร่ สรุปง่ายๆ

ภ.ง.ด. 50 คืออะไร แล้ว SMEs ต้องยื่นเมื่อไหร่ สรุปง่ายๆ

สำหรับเหล่าเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเล็กน้อยไปจนถึงน้อยใหญ่ ต่างก็ต้องรู้จักการทำ ภ.ง.ด. 50 กันทั้งนั้น ซึ่งในการยื่นภาษีตัวนี้ จะต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง และเหล่าเจ้าของธุรกิจต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนั้น จะได้ยื่นได้แบบผ่านฉลุยไม่ต้องเรียกให้ไปแก้ตัวซ้ำกันไปเลย

ภ.ง.ด. 50 คืออะไร?

ภ.ง.ด 50 ก็คือเอกสารที่เจ้าของธุรกิจที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลจะต้องใช้ยื่นเสียภาษี ภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ไม่ว่าธุรกิจจะออกมามีผลกำไรหรือขาดทุนก็ตามแต่ และจะต้องยื่นทุกปีด้วยเช่นเดียวกัน

รายได้เท่าไหร่ถึงต้องเสียภาษี ภ.ง.ด. 50

– จะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน 5,000,000 บาท
– รายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการตลอดทั้งปี (ตามรอบระยะเวลาบัญชี) ไม่เกิน 30,000,000 บาท

แต่ถ้าเป็น SMEs จะเสียภาษีตามฐานขั้นบันได คือ
รายได้ตั้งแต่ 0-300,000 บาท จะได้รับภาษียกเว้น
รายได้ตั้งแต่ 300,001 – 3,000,000 บาทขึ้นไป จะเสีย 15%
รายได้ตั้งแต่ 3,000,000 ขึ้นไป จะเสีย 20%
แต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขเลยตามข้างต้นที่กล่าวมา จะเสียภาษีตามอัตราคงที่คือ 20% ของกำไรสุทธิ

แล้วธุรกิจแบบไหนบ้างที่ต้องทำ ภ.ง.ด. 50
ส่วนใหญ่แล้ว โดยทั่วไปเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่มักจะจ้างให้สำนักงานบัญชีเป็นผู้ทำให้ แต่สำหรับใครที่อยากยื่นเองก็ทำได้เช่นกัน เดี๋ยวเราจะบอกวิธีให้ เนื่องจากเอกสารชุดนี้ จะต้องใช้พยานในการเซ็นร่วมหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็น นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี และเจ้าของธุรกิจนั่นเอง

หากประสงค์จะยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง ต้องทำตามนี้เลย!

– เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th/ เลือกไปที่ “ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต”
– เลือก “บริการสมาชิก”
– เลือก “สมัครสมาชิก” กรอกข้อมูลตามแบบ ภ.อ.01 ให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม “ตกลง”
– เลือก “ช่องทางการชำระภาษี” ที่ประสงค์จะเลือกใช้
– สั่งพิมพ์แบบ ภ.อ.01 ที่ระบุหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนและข้อตกลงการยื่นแบบฯ เพื่อให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) ทุกหน้า

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นแบบคำขอยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ภ.อ.01 มีดังนี้

– ข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
– กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฉบับปัจจุบันที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทได้ลงลายมือชื่อและภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญคนต่างด้าวของผู้มีอำนาจผูกพันกับนิติบุคคลนั้นโดยผู้มีอำนาจดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองในภาพถ่ายด้วย
– กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทนต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองในภาพถ่าย
– ภายใน 15 วันหลังจากที่ลงทะเบียนตามแบบ ภ.อ.01 แล้ว ให้นำเอกสารประกอบการสมัครขอใช้บริการยื่นต่อสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร ชั้น 27 หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ (จังหวัด) กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร

การให้ “หมายเลขผู้ใช้(User ID) พร้อมรหัสผ่าน (Password)”
– กรณีนำเอกสารประกอบการสมัครขอใช้บริการยื่นต่อสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะได้รับ “หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน” ในวันที่นำเอกสารฯ มายื่น
– กรณีนำเอกสารประกอบการสมัครขอใช้บริการ ยื่นต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ (จังหวัด) ท่านจะได้รับ “หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน” ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้

การอนุมัติให้ใช้บริการ “ยื่นแบบ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต” กรมสรรพากรจะแจ้งผลการอนุมัติให้ยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ทาง e-mail address ที่เราได้แจ้งไว้ในการลงทะเบียน หรือตรวจสอบได้ที่

– http://www.rd.go.th/
– ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
– ตรวจสอบผลการยื่น ภ.อ. 01

ถ้าเป็นผู้ได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว แต่เป็นแบบประเภทอื่น
– ต้องเพิ่มประเภทแบบ ภ.ง.ด. 50
– เข้าเว็บไซต์ http://www.rd.go.th/
– เลือกบริการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
– เลือกบริการสมาชิก
– เลือก “เพิ่ม-ลดประเภทแบบ”
– ป้อนข้อมูลตามแบบ ภ.อ. 03 ให้ครบถ้วน
– จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง”
– เมื่อเพิ่มประเภทแบบ ภ.ง.ด. 50 แล้ว ยื่นแบบได้ทันที

ขั้นตอนในการยื่นแบบ

– ติดตั้งโปรแกรม ภ.ง.ด. 50 Offline โดยสามารถ Download โปรแกรมได้ที่ www.rd.go.th แล้วไปที่ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ไปที่แนะนำบริการ – แนะนำโปรแกรม และกดดาวน์โหลดแบบ ภ.ง.ด. 50 เวอร์ชั่น 2551
– การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม ภ.ง.ด. 50 Offline เมื่อจัดเก็บเรียบร้อยแล้วให้จำชื่อ file ที่จัดเก็บไว้ว่า

ชื่ออะไร และจัดเก็บไว้ที่ใด

– ขั้นตอนการยื่นแบบ โดยทำการ Browse File ที่จัดทำไว้แล้วขึ้นมาทำการยื่นแบบ online
– ถ้ามีภาษีที่ต้องชำระเลือกช่องทางการชำระเงินและชำระเงินให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา

เอกสาร ภ.ง.ด. 50 ต้องเก็บกี่ปี

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจต้องนำมาเก็บไว้เป็นหลักฐานเสมอ แม้จะมีการยื่นนำส่งภาษีไปแล้วก็ตาม เจ้าของธุรกิจก็ต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี

และเพียงเท่านี้แหละ สำหรับเหล่าเจ้าของธุรกิจคนไหนที่เคยเป็นกังวลกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 กลัวว่ากรมสรรพากรจะเรียกตรวจสอบหรือเรียกแก้ทีหลังก็ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปถ้าได้ศึกษาข้อมูลตามที่เราหามาให้ เพราะนอกจากจะง่ายแสนง่าย แถมรับรองได้เลยว่าถ้าทำตามนี้ทุกระเบียบขั้นตอนล่ะก็ ไม่ต้องโดนเรียกไปแก้บ่อยๆ ให้เศร้าใจทีหลังตามมาแน่นอน 

ติดต่อเรา

@accountpro line qr code

LINE ID : @accountpro

สาขารัชดา (สำนักงานใหญ่): 

129/1 อาคารรัชดาออร์คิด ซอยหัสดีเสวี ถนนสุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ให้เราติดต่อกลับ

Copyright © 2020 Accountpro plus Co., Ltd. All rights reserved.