ตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบบัญชี ราคาย่อมเยาว์

ขอบเขตงานบริการ รับตรวจสอบบัญชี

AuditPro ให้บริการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีไทยที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี บริษัทฯ มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานทางด้านตรวจสอบบัญชีกับบริษัทตรวจสอบบัญชี Big4 และเคยตรวจสอบบริษัทหลายแห่งในหลายประเภทธุรกิจ SMEs ราคาย่อมเยาว์

เริ่มต้นเพียง 5000 บาท

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

 1. ตรวจสอบรายการค้าระหว่างปีมีการคำนวนและยื่นภาษี ตามมาตรฐานบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA)
 2. ตรวจสอบรายการค้าระหว่างปี ได้บันทึกบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีหรือไม่
 3. ให้คำปรึกษาในการบันทึกบัญชีและยื่นภาษีในระหว่างปี เพื่อให้การจัดทำบัญชีและยื่นภาษีในระหว่างเดือนมีความถูกต้อง และเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ ลดภาระในเรื่องของค่าปรับที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 4. ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทลูกค้า และเสนอแนะเมื่อเจอข้อบกพร่อง โดยพัฒนาแผนการสอบบัญชีโดยรวมและการจัดทำแนวการสอบบัญชี

ทำไมต้องตรวจสอบบัญชีกับ AuditPro

 1. AuditPro มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีในหลากหลายประเภทธุรกิจ SMEs และเชี่ยวชาญด้านธุรกิจออนไลน์ ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ลดภาระลูกค้า
 2. วางแผนการตรวจสอบบัญชี โดยการประเมินรายการทางบัญชีและงบการเงิน ทำให้การมีการตรวจสอบและแนะนำอย่างตรงประเด็น
 3. ผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA) ของ AuditPro มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการจัดทำรายงานการสอบบัญชี การให้ความเห็นต่องบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องของงบการเงิน
 4. ให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินการ ราคาย่อมเยาว์ เริ่มต้นเพียง 5000.-
ประสบการณ์ที่ตรวจสอบผ่านที่มาของบริษัท
 • ธุรกิจขายออนไลน์ Facebook, Shopee, Lazada
 • ธุรกิจให้บริการ
 •  ธุรกิจการผลิต
 •  ธุรกิจซื้อมาขายไป
 • ธุรกิจขายตรง
 • ธุรกิจโรงแรม
 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

กระบวนการดำเนินงานตรวจสอบบัญชี

1. กระบวนการวางแผน
1.1 การพิจารณารับงานสอบบัญชี
1.2 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบ
1.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบในเบื้องต้น
1.4 การกำหนดระดับความมีสาระสำคัญ
1.5 การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีที่ยอมรับได้และความเสี่ยงสืบเนื่อง
1.6 การทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุม
1.7 การพัฒนาแผนการสอบบัญชีโดยรวมและการจัดทำแนวการสอบบัญชี

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
2.1 วงจรรายได้
2.2 วงจรรายจ่าย
2.3 วงจรการผลิต
2.4 วงจรการลงทุน
2.5 วงจรการจัดหาเงิน
2.6 การตรวจสอบที่สำคัญเพิ่มเติม

3. การเสร็จสิ้นการสอบบัญชีและการออกรายงานการสอบบัญชี
3.1 การประเมินผลจากหลักฐานการสอบบัญชี
3.2 การเสนอรายการปรับปรุงและรายการจัดประเภทบัญชี
3.3 การออกรายงานการสอบบัญชี

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี ติดต่อ

ความสำคัญของการตรวจสอบบัญชี

การตรวจสอบบัญชีของธุรกิจที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงความสามารถในการดำเนินการของฝ่ายจัดการ และแสดงฐานะของกิจการ ณ วันสิ้นงวดบัญชี
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องอันประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ผู้ลงทุน ส่วนราชการ ได้ทราบว่า งบการเงินดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
และเพียงพอหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปกับหลักฐานและเอกสารต่างๆตามมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับที่ 200 เรื่องวัตถุประสงค์และหลักการพื้นฐานของการสอบบัญชีได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี

ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบงบการเงิน คือ การแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง หรือ SMEs

มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

AuditPro ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และ แนวทางการปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชี
โดยผู้สอบบัญชีของเราปฎิบัติงานตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
มาตรฐานการสอบบัญชีประกอบด้วยหลักการพื้นฐานและวิธีการตรวจสอบที่สำคัญ รวมทั้ง แนวทางปฎิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยในปัจจุบัน สภาวิชาชีพได้จัดทำร่างมาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อใช้แทนมาตรฐานการสอบบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มากว่า 10 ปี

ติดต่อเรา

@accountpro line qr code

LINE ID : @accountpro

สาขารัชดา (สำนักงานใหญ่): 

129/1 อาคารรัชดาออร์คิด ซอยหัสดีเสวี ถนนสุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ให้เราติดต่อกลับ

Copyright © 2020 Accountpro plus Co., Ltd. All rights reserved.