จดบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท โดย สำนักงานบัญชีคุณภาพ

รับจดทะเบียนบริษัท

เทคนิคการบันทึกบัญชี และ การข้อมูลภาษีเบื้องต้นให้เจ้าของกิจการนำไปใช้เพื่อสร้างธุรกิจที่มั่นคง

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. ขั้นตอนการสั่งซื้อ

– รูปถ่ายบัตรประชาชนกรรมการ 1 ท่าน

– ชื่อบริษัท ท่านชื่อบริษัทที่ต้องการ

– ไทย/Eng 3 ชื่อ หรือ

– ชื่อเบอร์โทรอีเมล์ ไลน์ไอดี ติดต่อ

2. ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลจดทะเบียน

– สำเนาบัตรประชาชนของหุ้นส่วน 3 ท่าน

– สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัทหน้าแรก

– ข้อมูลกรรมการพร้อมเบอร์โทรและอีเมล์

– อำนาจกรรมการ

– ข้อมูลการถือหุ้น

– ข้อมูลวัตถุประสงค์กิจการ

– แผนที่ตั้งบริษัท

– ทำตราประทับบริษัท

3. ขั้นตอนการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

– ทำป้ายบริษัท

– รูปถ่ายติดป้ายกิจการ 4 รูปภายนอก 2 รูปภายใน 2 รูป

– หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า

– สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน

– สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบ้าน

– บัตรประชาชนกรรมการตัวจริง (กรณีจดแบบเร่งด่วน)

เอกสารที่จะได้รับ

1. ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง)

2. หนังสือรับรองบริษัท (ตัวจริง)

3. รายละเอียดวัตถุประสงค์บริษัท (ตัวจริง)

4. หนังสือรับรองตราประทับ (บอจ.3)

5. หนังสือบริคณธ์สนธิ (2หน้า)

6. รายงานประชุมจัดตั้งบริษัท (2หน้า)

7. สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

8. ภพ.01, ภพ.01.1, ภพ.20 (สรรพากรจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์) กรณีใช้บริการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายละเอียดการให้บริการ

– จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ร้านค้า และอื่นๆ

– จดทะเบียนขอหมายเลขผู้เสียภาษี

– จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ

– จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน

– จดทะเบียนเลิกบริษัท ชำระบัญชี ยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม และคืนบัตรผู้เสียภาษี พร้อมทั้งเป็นตัวแทนชี้แจงในส่วนงานเลิกที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกิจ เช่น เปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนวัตถุประสงค์ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

– คัดสำเนาเอกสารทางราชการ เช่น เอกสารสำคัญบริษัท หนังสือรับรอง ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ ตราประทับ คัดงบการเงิน คัดเอกสารแสดงรายการภาษีพร้อมรับรองเอกสาร

จดทะเบียนบริษัท pantip การจัดตั้งบริษัทจํากัด กี่คน จดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเอง จองชื่อจดทะเบียนบริษัท ตัวอย่าง การ กรอก แบบ ฟอร์ม จดทะเบียน บริษัทค่า ใช้ จ่าย จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทที่ไหน จดทะเบียนบริษัท คนเดียวจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) business registration, commercial registration ,commercial registration thailand, company registration ,company registration in Thailand, ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนการค้า ,จดทะเบียนบริษัท ,จดทะเบียนบริษัท pantip, จดทะเบียนบริษัท กี่คน ,จดทะเบียนบริษัท คนเดียว ,จดทะเบียนบริษัทคลองถ,ม จดทะเบียนบริษัทดิโอลด์สยาม, จดทะเบียนบริษัทด่วน, จดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเอง ,จดทะเบียนบริษัทถนนข้าวสาร ,จดทะเบียนบริษัทถนนบ้านหม้อ ,จดทะเบียนบริษัทถนนพระจันทร์ ,จดทะเบียนบริษัทที่ไหน, จดทะเบียนบริษัทท่าราชวรดิฐ จด,ทะเบียนบริษัทป้อมพระสุเมรุ, จดทะเบียนบริษัทราคาถูก, จดทะเบียนบริษัทวังท่าเตียน หรือ วังจักรพงษ์ ,จดทะเบียนบริษัทวังบางขุนพรหม, จดทะเบียนบริษัทวังบูรพาภิรมย์, จดทะเบียนบริษัทวังสราญรมย์ ,จดทะเบียนบริษัทศาลาเฉลิมกรุง,จดทะเบียนบริษัทสนามหลวง, จดทะเบียนบริษัทสวนสราญรมย์ ,จดทะเบียนบริษัทเขตพระนคร จ,ดทะเบียนบริษัทเสาชิงช้า, จดทะเบียนพาณิชย์, จดทะเบียนหจก กระบี่, จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนกระบี่ ,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนน่าน, จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสกลนคร, จองชื่อจดทะเบียนบริษัท, ทำบัญชีรายเดือน, รับจดทะเบียนการค้า, รับจดทะเบียนบริษัท, รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดเชียงราย, รับจดทะเบียนพาณิชย์, รับทำบัญชี, วางระบบบัญชี ,แบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท,จดทะเบียนขายสินค้าออนไลน์,จดทะเบียนขายสินค้าออนไลน์ภาคกลาง,จดทะเบียนขายสินค้าออนไลน์ภาคตะวันตก,จดทะเบียนขายสินค้าออนไลน์ภาคตะวันออก,จดทะเบียนขายสินค้าออนไลน์ภาคอีสาน,จดทะเบียนขายสินค้าออนไลน์ภาคเหนือ,จดทะเบียนขายสินค้าออนไลน์ภาคใต้,จดทะเบียนขายสินค้าออนไลน์ในกรุงเทพฯ,จดทะเบียนธรุกิจต่างชาติในไทย,จดทะเบียนบริษัท,จดทะเบียนบริษัท50เขตในกรุงเทพ,จดทะเบียนบริษัทกระบี่,จดทะเบียนบริษัทขอนแก่น,จดทะเบียนบริษัทจังหวัดน่าน,จดทะเบียนบริษัทจังหวัดปทุมธานี,จดทะเบียนบริษัทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,จดทะเบียนบริษัทจังหวัดปราจีนบุรี,จดทะเบียนบริษัทจังหวัดภูเก็ต,จดทะเบียนบริษัทจังหวัดระนอง,จดทะเบียนบริษัทจังหวัดระยอง,จดทะเบียนบริษัทจังหวัดสงขลา,จดทะเบียนบริษัทจังหวัดสระบุรี,จดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุดรธานี,จดทะเบียนบริษัทจังหวัดเลย,จดทะเบียนบริษัทจังหวัดแพร่,จดทะเบียนบริษัทฉะเชิงเทรา,จดทะเบียนบริษัทชลบุรี,จดทะเบียนบริษัทต่างประเทศ,จดทะเบียนบริษัททวีปยุโรป,จดทะเบียนบริษัททวีปเอเชีย,จดทะเบียนบริษัทท่องเที่ยว-จดทะเบียนบริษัททัวร์,จดทะเบียนบริษัทท่องเที่ยว-จดทะเบียนบริษัททัวร์-ภาคกลาง,จดทะเบียนบริษัทท่องเที่ยว-จดทะเบียนบริษัททัวร์-ภาคตะวันตก,จดทะเบียนบริษัทท่องเที่ยว-จดทะเบียนบริษัททัวร์-ภาคตะวันออก,จดทะเบียนบริษัทท่องเที่ยว-จดทะเบียนบริษัททัวร์-ภาคอีสาน,จดทะเบียนบริษัทท่องเที่ยว-จดทะเบียนบริษัททัวร์-ภาคเหนือ,จดทะเบียนบริษัทท่องเที่ยว-จดทะเบียนบริษัททัวร์-ภาคใต้,จดทะเบียนบริษัทท่องเที่ยว50เขตในกรุงเทพ,จดทะเบียนบริษัทนครนายก,จดทะเบียนบริษัทนครปฐม,จดทะเบียนบริษัทนครราชสีมา,จดทะเบียนบริษัทนครศรีธรรมราช,จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี,จดทะเบียนบริษัทนิคมอุตสาหกรรม,จดทะเบียนบริษัทพังงา,จดทะเบียนบริษัทพิษณุโลก,จดทะเบียนบริษัทสถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต,จดทะเบียนบริษัทสมุทรปราการ,จดทะเบียนบริษัทสมุทรสาคร,จดทะเบียนบริษัทสุราษฎร์ธานี,จดทะเบียนบริษัทสุโขทัย,จดทะเบียนบริษัทอยุธยา,จดทะเบียนบริษัทอุตรดิตถ์,จดทะเบียนบริษัทเขตดุสิต,จดทะเบียนบริษัทเขตบางกะปิ,จดทะเบียนบริษัทเขตบางรัก,จดทะเบียนบริษัทเขตพระนคร,จดทะเบียนบริษัทเขตหนองจอก,จดทะเบียนบริษัทเชียงราย,จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดทั่วไทย,จดทะเบียนเขตบางเขน,จดทะเบียนเขตปทุมวัน,จดทะเบียนเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย,นิคมอุตสาหกรรม,ภาคกลาง,ภาคตะวันตก,ภาคตะวันออก,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคเหนือ,ภาคใต้,รับจดทะเบียน,บริษัทเขตบางบอน,รับทำบัญชี,รับทำบัญชีภาคกลาง,รับทำบัญชีภาคตะวันตก,รับทำบัญชีภาคตะวันออก,รับทำบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,รับทำบัญชีภาคเหนือ,รับทำบัญชีภาคใต้,สถานที่ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์,สถานที่ท่องเที่ยวในระยอง,สาระความรู้,เอกสารในการจดทะเบียนบริษัท

ติดต่อเรา

@accountpro line qr code

LINE ID : @accountpro

สาขารัชดา (สำนักงานใหญ่): 

129/1 อาคารรัชดาออร์คิด ซอยหัสดีเสวี ถนนสุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ให้เราติดต่อกลับ

Copyright © 2020 Accountpro plus Co., Ltd. All rights reserved.